Poprawne oznakowanie drogi i wyjścia ewakuacyjnego to podstawa, aby zapewnić bezpieczeństwo na danym terenie w razie wystąpienia sytuacji losowej zagrażającej życiu lub zdrowiu człowieka. Zarządca drogi lub budynku użytku publicznego powinien wiedzieć, jak oznaczyć wyjście ewakuacyjne i jakich znaków informacyjnych należy użyć w tym celu.

Regulacje dotyczące oznakowania wyjść ewakuacyjnych

Regulacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej jasno określają sposób oznakowania wyjść ewakuacyjnych w budynkach, a także dróg i miejsc zbiórki w razie konieczności przeprowadzenia ewakuacji osób. Zgodnie z Obwieszeniem Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019 roku i normami PN-N-01256-5:1998 znaki oznaczające drogi i wyjścia ewakuacyjne powinny mieć odpowiednią formę oraz miejsce umiejscowienia.

W odniesieniu do tego, jak oznaczyć wyjście ewakuacyjne w Polsce, warto zapoznać się z zapiskami normy PN-N-01256-5:1998, która dokładnie definiuje to, na jakiej wysokości powinny znajdować się poszczególne oznaczenia i znaki bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o znaki przeciwpożarowe na drogach ewakuacyjnych – te powinny być powieszone bezpośrednio na ścianach i znajdować się w odległości w przedziale od 150 do 200 cm od podłoża. Znaki informujące o wyjściach ewakuacyjnych powinny być umiejscowione powyżej 200 cm od podłoża.

Jak oznaczyć wyjście ewakuacyjne? Jakich znaków użyć?

Kwestie tego, jak oznaczyć wyjście ewakuacyjne, są regulowane przez aktualne przepisy BHP oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury, Administracji i Spraw Wewnętrznych. Warto jednak wiedzieć, jakich znaków należy użyć, aby poprawnie oznakować wyjścia ewakuacyjne w budynkach użytku publicznego, a mianowicie:

  • znak AAE001 – określa miejsce położenia wyjścia ewakuacyjnego,
  • znak AAE022 – dotyczy informacji o tym, w którą stronę należy pchnąć drzwi, aby je otworzyć.

Dodatkowym znakiem, który odnosi się bezpośrednio do oznakowania wyjścia ewakuacyjnego jest znak AAE007, który stosuje się do oznaczenia miejsca zbiórki do ewakuacji. Sprawdzone znaki i tabliczki można kupić na stronie internetowej: https://znakidrogowe24.pl/pl/c/Ewakuacyjne/758. To wygodny sposób, aby zamówić tabliczki informacyjne oraz znaki umożliwiające oznaczenie wyjść ewakuacyjnych i miejsc zbiórki zgodnie z aktualnymi regulacjami.

Jakie miejsca ewakuacji należy oznaczyć?

Organizacja miejsc zbiórki oraz oznakowanie wyjścia ewakuacyjnego to podstawa, aby zapewnić użytkownikom budynków publicznych maksymalny poziom bezpieczeństwa – odnosi się to do urzędów, szkół, a nawet uczelni wyższych. Zgodnie z polskimi normami odnoszącymi się do BHP i oznakowania, znaki bezpieczeństwa powinny dotyczyć:

  • dróg, wyjść oraz kierunków ewakuacji,
  • miejsc umieszczenia urządzeń przeciwpożarowych,
  • drzwi przeciwpożarowych,
  • dróg przeciwpożarowych,
  • sprzętu ratowniczego,
  • pomieszczeń, które są zagrożone wybuchem.

Podsumowując kwestie tego, jak oznaczyć wyjście ewakuacyjne – warto dokładnie zapoznać się z rozporządzeniami, normami PN-N-01256-5:1998, które odnoszą się bezpośrednio do oznakowania wyjść ewakuacyjnych i innych powiązanych miejsc odnośnie do przepisów BHP.